تکنولوژی های ما

تکنولوژی های ما

قالیشویی مکانیزه شیراز

شستشو با دستگاه اتوماتیک

تکنولوژی های ما

قالیشویی مکانیزه شیراز

آبگیری فرش با دستگاه لوله ای

تکنولوژی های ما

قالیشویی مکانیزه شیراز

خاک گیری فرش با دستگاه

تکنولوژی های ما

قالیشویی مکانیزه شیراز

گرمخانه جهت خشک کردن فرش